Jdi na obsah Jdi na menu
 


Povinnost organizací (soukromých i státních) v České republice ve vztahu k bezpečnosti a provozuschopnosti elektrických zařízení.

Při určování odpovědnosti všech subjektů na území ČR se vychází ze „Zákoníku práce“, tj. zákon č. 65/1965 Sb,/2001,ve znění zákona č. 451/1992 Sb. Zde se v „Hlavě páté“ §§ 132, 133, 134 uvádí, že zaměstnavatel je povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví a plnit další úkoly stanovené právními a ostatními předpisy k zajištění bezpečnosti práce, bezpečnosti technických zařízení a ochrany zdraví při práci jako nedílnou součást preventivní údržby; plnění těchto úkolů zaměstnavatel zajišťuje podle potřeby kvalifikovanými osobami.

Z tohoto základního právního dokumentu vychází další přepisy, jenž zpřesňují a konkrétně určují způsoby, termíny a rozsahy jednotlivých revizí a kontrol. V oboru elektrotechniky je to zejména vyhl. č. 48/82 Sb., kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení. Zde v se § 194 až 199 uvádí, jak musí být elektrické zařízení provedeno, aby neohrožovalo bezpečnost a zdraví.

  Dále se při určování bezpečnosti a provozuschopnosti elektrických zařízení vychází ze souboru Českých norem, jenž jsou harmonizovány s evropskými normami.

ČSN 33 2000-1 – oddíl 131, čl. 131.1 – požadavky na zajištění bezpečnosti osob, hospodářských zvířat a majetku v případě ohrožení nebo poškození, k nimž by mohlo při obvyklém užívání elektrických instalací, rozvodů a dalších zařízení dojít.

ČSN 33 1500/90 – základní norma pro provádění revizí elektrických zařízení a zařízení pro ochranu před účinky atmosférické a statické elektřiny. V čl. 3.1 se uvádí, že „Provozovaná elektrická zařízení musí být pravidelně revidována ve lhůtách stanovených v této normě“. Součástí normy je tabulka č. 1 s lhůtami pravidelných revizí.

ČSN 33 2000-6-61/94 – norma pro tzv. „Výchozí revize“, tj. revize před uvedením elektrického zařízení a hromosvodů do provozu.

ČSN 33 1530 (EN 60076-17) – norma pro revize a preventivní údržbu nevýbušných elektrických zařízení (jiných než důlních)

ČSN 34 3100 – základní předpis pro obsluhu a práci na el. zařízeních

ČSN 33 1600, ČSN 33 1610 – revize a kontroly elektrických spotřebičů během jejich používání. 

zpět