Jdi na obsah Jdi na menu
 


Na kterých objektech je nutné zřizovat hromosvody?

Ochrana před bleskem se musí zřizovat na stavbách a zařízeních tam, kde by blesk mohl způsobit:

    ohrožení života nebo zdraví osob (například bytový dům, stavba pro shromažďování většího počtu osob, veřejné ubytovací zařízení)
    poruchu s rozsáhlými důsledky (například elektrárna, plynárna, vodárna, budova pro spojová zařízení, nádraží)
    výbuch (například výrobna a sklad výbušných a hořlavých látek, kapalin a plynů)
    škody na kulturních, popřípadě jiných hodnotách (například obrazárna, knihovna, archív, muzeum, památkově chráněná budova,)
    přenesení požáru stavby na sousední stavby, které podle písmen a) až d) musí být před bleskem chráněny
    ohrožení stavby, u které je zvýšené nebezpečí zásahu bleskem v důsledku jejího umístění na návrší nebo vyčnívá - li nad okolí (například tovární komín, rozhledna)

citace: Vyhláška Ministerstva pro místní rozvoj č. 137/1998 Sb o obecných technických požadavcích na výstavbu, § 47 Ochrana před bleskem

zpět